Skip to contentYleiset sopimusehdot


1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

Vahvistaessaan Oy Aku’s Factory Ltd:n (jäljempänä ”Toimittaja”) tarjouksen, projektisuunnitelman tai muun toimeksiantosopimuksen palvelua ostava yritys tai muu yhteisö (jäljempänä ”Tilaaja”) vahvistaa hyväksyneensä nämä Yleiset sopimusehdot osaksi osapuolten välistä sopimusta.

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Aku’s Factoryn ja Tilaajan välinen sopimus syntyy, kun osapuolet sopivat tapahtuman tai projektin toteuttamisesta tai kaluston vuokraamisesta joko kirjallisesti tai suullisesti. Sopimuksen voimassaolo alkaa kirjallisesta tai suullisesta sopimuksesta ja päättyy, kun molemmat osapuolet ovat täyttäneet sitoumuksensa sopimuksen mukaisesti.

3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Aku’s Factoryn ja Tilaajan välinen sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes tapahtuma on järjestetty tai työ suoritettu ja kaikki sopimuksen mukaiset toimet on suoritettu.

4. TILAAJAN ANTAMAT TIEDOT & OHJEISTUS

Tilaaja vastaa toimittajalle ja tämän henkilökunnalle antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä. Tilaaja vastaa näiden tietojen ja materiaalinen oikeellisuudesta ja laillisuudesta.

5. TOIMITTAJAN HENKILÖSTÖ & KALUSTO

5.1. Pystytys ja purku

Tilaaja järjestää toimittajalle pääsyn tapahtumapaikoille sovitusti, aikataulu sovitaan myöhemmin kirjallisesti. Toimittajan henkilöstöllä on oikeus tarvittaessa työskennellä tapahtumapaikalla myös yöaikaan.

5.2. Kalusto

Toimittaja luovuttaa tilaajan käyttöön sopimuksessa mainitut laitteet. Laitteiden omistusoikeus ei siirry tilaajalle. Kun kalustoa vuokrataan käytettäväksi ilman Aku’s Factoryn henkilöstöä, tulee tilaajan käyttää kalustoa huolellisesti ja käyttöohjeiden mukaisesti. Kaluston nouto- ja palautuspaikat sekä -ajat sovitaan erikseen kirjallisesti. Rikkoutuneista ja toimimattomista laitteista on informoitava Aku’s Factorya viipymättä, viimeistään kaluston palautuksen yhteydessä. Kalusto tulee palauttaa sovittuna ajankohtana ja samassa kunnossa kuin ne olivat vuokralle otettaessa, pois lukien normaali kuluminen.

6. TAPAHTUMALOKAATION EHDOT

6.1. Sähkö

Sähkönkulutuksesta ja kytkennästä syntyneistä kustannuksista vastaa tilaaja, ellei muuta erikseen sovita.

6.2. Vartiointi ja järjestyksenvalvonta

Tilaaja vastaa tapahtumapaikan vartioinnista ja järjestää tapahtumapaikalle riittävän määrän järjestyksenvalvojia. Järjestyksenvalvojia tulee olla sellainen määrä, ettei yleisö pääse missään tilanteessa vaurioittamaan toimittajan kalustoa.

6.3. Työturvallisuus

Aku’s Factory vastaa henkilöstönsä ja alihankkijoidensa työturvallisuudesta. Tilaaja vastaa tapahtumapaikan ja projektin turvallisuudesta sekä asianmukaisista vakuutuksista. Aku’s Factorylla on oikeus kieltäytyä työsuoritteesta paikan päällä, mikäli tilaajan tai kolmannen osapuolen toiminta tai niiden toimittavat laitteet aiheuttavat vaaraa muille paikalla työskenteleville tai muulle kalustolle.

7. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN MAKSUT

7.1. Teosto- ja Gramex

Tilaaja vastaa kaikista tarvittavista Teosto- ja Gramex-maksuihin sekä vastaavien ulkomaisten tahojen korvauksiin liittyvistä ilmoituksista ja maksuista.

7.2. Viranomaismaksut

Tilaaja vastaa kaikista tapahtumiin liittyvistä viranomaismaksuista.

8. FORCE MAJEURE

Mikäli laitteiden vuokraaminen, kuljettaminen tai käyttäminen muodostuu kohtuuttomaksi tai mahdottomaksi toimittajasta riippumattomista syistä, kuten liikenneonnettomuudesta, kuljetuskalustoon tulleesta teknisestä viasta tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure), joihin luetaan tässä sopimuksessa myös covid-19 pandemiasta johtuvat matkustamiseen tms. liittyvät rajoitukset sekä viranomaisten ennalta-arvaamattomat toimenpiteet, vapautuu toimittaja tämän sopimuksen mukaisista velvoitteista ilmoittamalla siitä tilaajalle kirjallisesti, eikä tilaajalle makseta muuta korvausta kuin mahdollisten ennakkomaksujen palautus vähennettynä siihen mennessä toimittajalle syntyneillä kustannuksilla. Palautukselle ei makseta korkoa.

9. PERUUNTUMINEN

Mikäli muuta ei erikseen sovita, sovelletaan seuraavia peruutusehtoja: Mikäli tapahtuma perutaan yli 30 kalenteripäivää ennen tapahtuman pystytyksen aloitusta, vastaa tilaaja siihen mennessä syntyneistä kustannuksista (esim. suunnittelu-, matka-, henkilöstö- ja rahtikustannukset). Jos tapahtuma perutaan 10–30 kalenteripäivää ennen pystytyksen aloitusta, veloitetaan 50 % hinnasta. Jos tapahtuma perutaan alle 10 kalenteripäivää ennen pystytyksen aloitusta, veloitetaan hinta kokonaisuudessaan

10. VASTUUNRAJOITUS

Toimittaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä taikka muusta tulon menetyksestä eikä voitosta, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein eikä muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta tai muusta välillisestä vahingosta. Toimittajan vastuu on rajoitettu kaikissa tapauksissa toimittajalle tapahtumasta maksetun sopimushinnan määrään.

11. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti Tampereella.

12. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Osapuolet voivat poiketa Yleisistä sopimusehdoista tai muuten muuttaa sopimuksen sisältöä sopimalla siitä yhteisesti kirjallisesti.